ແບບຟອມສະໝັກເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ

ກະລຸນາອ່ານອ່ານເງື່ອນໄຂກ່ອນຕື່ມຂໍ້ມູນສະມັກຕົວແທນ

  ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ

  ຫຼາຍທ່ານທີ່ຢາກເປີດກິດຈະການຂົນສົ່ງເປັນຂອງຕົນເອງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມແບບໃດແລະກັງວົນວ່າອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການຂົນສົ່ງມາກ່ອນ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດ ອິນຊີ ກຣຸບ ເຫັນເຖິງໂອກາດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍໃນການຂະຫຍາຍສາຂາ ໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຈະປະສົບຜົນຄວາມສຳເລັດໄປພ້ອມກັນ

  ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາອັບເດດຂໍ້ມູນແລະຮູບແບບການລົງທຶນແຟຣນຊາຍ  INSEE HUB ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນເທົ່າໃດແລະມີຂັ້ນຕອນແບບໃດ ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ .

  1. ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສາມາດເປີດສາຂາໄດ້ມີສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າອອກໄດ້ຢ່າງສະດວກ ,ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດ ແລະມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສາມາດບໍລິຫານຈັດການໃນແຕ່ລະວັນໄດ້
  2. ຂະໜາດພື້ນທີ່ໃນການເປີດຕ້ອງບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ4*4 ແມັດ
  3.  ການພິຈາລະນາພື້ນທີ່ແມ່ນຈະພິຈາລະນາຕາມລຳດັບ ກ່ອນ-ຫລັງ ທີ່ມີການຍື່ນໃບສະໝັກ ແຕ່ບໍລິສັດມີສິດພິຈາລະນາໃບສະໝັກທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມມາພິຈາລະນາກ່ອນຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ
  4. ກໍລະນີພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ ບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມແລະພ້ອມທີ່ສຸດ ເປັນລຳດັບທຳອິດໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຕາມລຳດັບຄິວ
  5. ຫາກພື້ນທີ່ນັ້ນມີຜູ້ສະໝັກຫລາຍກ່ວາ 1 ສາຂາ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາຕາມລຳດັບກ່ອນ-ຫລັງ ທີ່ມີການຍື່ນໃບສະຫມັກ
  6. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ ແນບ ແຜນທີ່ ຮູບພາບ ວິດີໂອ ແລະ ພິກັດລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະຖືກຕ້ອງ
  7.  ພື້ນທີ່ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ເປີດບໍໍລິການກ່ອນປະມານ 3-5 ກິໂລແມັດ ຫຼືຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີການເຊັນສັນຍາແລ້ວແຕ່ຍັງກໍ່ສ້າງບໍ່ສຳເລັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກຳນົດ
  8. ກໍລະນີ ຜູ້ສະໝັກເປັນຕົວແທນຂອງ ຫວຍອິນຊີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນຜູ້ສະໝັກທົ່ວໄປ ທັງນີ້ຈະເບີ່ງຈາກຄວາມເໝາະສົມແລະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ສະໝັກເປັນຫຼັກ
  9. ກໍລະນີຜູ້ສະໝັກເປັນສາຂາຢູ່ແລ້ວແລະຕ້ອງການເປີດສາຂາເພີ່ມໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັນ ບໍລິສັດສາມາດນຳໃບສະໝັກມາພິຈາລະນາໂດຍບໍ່ຜ່ານລຳດັບຄິວຄືຜູ້ສະໝັກໃຫມ່
  10. ພື້ນທີ່ເປີດຮ້ານຕ້ອງມີພາບລັກທີ່ດີ ມີຄວາມສະດວກໃນການໄປມາ ມີພະນັກງານທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ຫາກມີກໍລະນີນອກເໜືອຈາກ ຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂຂ້າງຕົ້ນ ບໍລິສັດຈະສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາຕາມເຫັນສົມຄວນໂດຍຄຳຕັດສິນຂອງບໍລິສັດແມ່ນຖືເປັນທີ່ສີ້ນສຸດ
  11. ໄລຍະເວລາໃນການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ 15-30 ວັນ ໄລຍະໃນການອົບຮົມຂະບວນການຂັ້ນຕອນປະມານ 7 ວັນ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  12. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າອົບຮົມ ມີ2ທ່ານ ຄື:ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຮ້ານອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ
  13. ໄລຍະໃນການດຳເນີນການທັງຫມົດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມສະໝັກຈົນສາມາດເປີດຮ້ານໄດ້ອາດໃຊ້ເວລາ45-60ວັນຕາມການຕົບແຕ່ງ ຕິດຕັ້ງແລະຂະບວນການອື່ນໆ

  ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາແມ່ນ 1 ປີ ແລະສາມາດຕໍ່ໄດ້ຫາກໃກ້ສີ້ນສຸດສັນຍາ