ແຈ້ງການງານເທດສະການປີໃໝ່ລາວ

ໃກ້ເທດສະການປີໃຫມ່ແລ້ວ
ທາງ Insee HUB ຂົນສົ່ງດ່ວນ
ຂໍແຈ້ງລ່ວງຫນ້າໃຫ້ລູກຄ້າບັນດາທ່ານໄດ້ຊາບວ່າ :
ທາງເຮົາໄດ້ກຽມພັກຍາວເປັນເວລາ 5 ວັນ ( 14-15-16-17-18 )
ແລະພ້ອມເປິດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າປົກກະຕິແມ່ນ 19 ເມສາ 2023 ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *