Insee HUB ໄດ້ທຳການເປີດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບໃຫ້ກັບ ແຟນຊາຍ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ລະສາຂາ ແຟນຊາຍ ເລື່ອງການນຳໃຊ້ລະບົບ ຂອງ ອິນຊີຮັບ ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 20/04/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *