6 ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງປັບໃນປະຈຸບັນຂອງທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ຂອງໜ່ວຍບໍລິການອິນຊີຮັບ ໂດຍ: ທ່ານ ປະຍຸດ ຊົນຊິດ ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດການ

6 ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງປັບໃນປະຈຸບັນຂອງທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ

  1. ສິ່ງທ້າທາຍໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ

ເພາະເປັນເລື່ອງທີ່ແປກໃໝ່ໃນປະເທດລາວຄົນກໍຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ສັ່ງເຄື່ອງ

  1. ການຂາຍສິນຄ້າຢູ່ລາວ

ຕອນນີ້ເປັນທີ່ວ່າຄ້າຂາຍ Online ຖືວ່າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫຼາຍ

  1. ຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ

ກະທົບໃນເລື່ອງຂອງຍອດການຈັດສົ່ງ ຄົນເລີ່ມ Save ໂຕເອງຫຼາຍຂື້ນ, ການສັ່ງເຄື່ອງ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆກໍມີຄວາມລະວັງເພີ່ມຂື້ນ

  1. ເຮົາໄດ້ມີປັບປ່ຽນຮູບແບບທຸລະກິດ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໂດຍການຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມຂື້ນໃຫ້ຄວບຄຸ້ມທົ່ວປະເທດລາວ ເປົ້າໝາຍໃນປີນີ້ກໍ່ຄືບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 250 ສາຂາ ເຖິງ 300

  1. ການປັບປ່ຽນທຸລະກິດເປັນ Insee Hub

ປັບປ່ຽນຈາກ Delivery ກໍເນັ້ນເປັນເປີດສາຂາເພື່ອໃຫ້ຮອງຮັບລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ

  1. ຄຳນຶງເຖີງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນເປັນຫຼັກ

ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເປັນຄູ່ແຂ່ງ ເພາະແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມຊຳນານທີ່ຕ່າງກັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *