ວີດີໂອສຳພາດ ທ່ານ. ປະຍຸດ ຊົນຊິດ, ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດການ (COO) ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເອັກເພຣສ໌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *