ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເປັນຕົວແທນອິນຊີຮັບ

 1. ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສາມາດເປີດສາຂາໄດ້ມີສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າອອກໄດ້ຢ່າງສະດວກ ,ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດ ແລະມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສາມາດບໍລິຫານຈັດການໃນແຕ່ລະວັນໄດ້
 2. ຂະໜາດພື້ນທີ່ໃນການເປີດຕ້ອງບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ4*4 ແມັດ
 3.  ການພິຈາລະນາພື້ນທີ່ແມ່ນຈະພິຈາລະນາຕາມລຳດັບ ກ່ອນ-ຫລັງ ທີ່ມີການຍື່ນໃບສະໝັກ ແຕ່ບໍລິສັດມີສິດພິຈາລະນາໃບສະໝັກທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມມາພິຈາລະນາກ່ອນຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ
 4. ກໍລະນີພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ ບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມແລະພ້ອມທີ່ສຸດ ເປັນລຳດັບທຳອິດໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຕາມລຳດັບຄິວ
 5. ຫາກພື້ນທີ່ນັ້ນມີຜູ້ສະໝັກຫລາຍກ່ວາ 1 ສາຂາ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາຕາມລຳດັບກ່ອນ-ຫລັງ ທີ່ມີການຍື່ນໃບສະຫມັກ
 6. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ ແນບ ແຜນທີ່ ຮູບພາບ ວິດີໂອ ແລະ ພິກັດລະບຸຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະຖືກຕ້ອງ
 7.  ພື້ນທີ່ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ເປີດບໍໍລິການກ່ອນປະມານ 3-5 ກິໂລແມັດ ຫຼືຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ມີການເຊັນສັນຍາແລ້ວແຕ່ຍັງກໍ່ສ້າງບໍ່ສຳເລັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດກຳນົດ
 8. ກໍລະນີ ຜູ້ສະໝັກເປັນຕົວແທນຂອງ ຫວຍອິນຊີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນຜູ້ສະໝັກທົ່ວໄປ ທັງນີ້ຈະເບີ່ງຈາກຄວາມເໝາະສົມແລະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ສະໝັກເປັນຫຼັກ
 9. ກໍລະນີຜູ້ສະໝັກເປັນສາຂາຢູ່ແລ້ວແລະຕ້ອງການເປີດສາຂາເພີ່ມໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັນ ບໍລິສັດສາມາດນຳໃບສະໝັກມາພິຈາລະນາໂດຍບໍ່ຜ່ານລຳດັບຄິວຄືຜູ້ສະໝັກໃຫມ່
 10. ພື້ນທີ່ເປີດຮ້ານຕ້ອງມີພາບລັກທີ່ດີ ມີຄວາມສະດວກໃນການໄປມາ ມີພະນັກງານທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ຫາກມີກໍລະນີນອກເໜືອຈາກ ຫລັກເກນແລະເງື່ອນໄຂຂ້າງຕົ້ນ ບໍລິສັດຈະສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາຕາມເຫັນສົມຄວນໂດຍຄຳຕັດສິນຂອງບໍລິສັດແມ່ນຖືເປັນທີ່ສີ້ນສຸດ
 11. ໄລຍະເວລາໃນການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ 15-30 ວັນ ໄລຍະໃນການອົບຮົມຂະບວນການຂັ້ນຕອນປະມານ 7 ວັນ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານ ໜອງບອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 12. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າອົບຮົມ ມີ2ທ່ານ ຄື:ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຮ້ານອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ
 13. ໄລຍະໃນການດຳເນີນການທັງຫມົດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມສະໝັກຈົນສາມາດເປີດຮ້ານໄດ້ອາດໃຊ້ເວລາ45-60ວັນຕາມການຕົບແຕ່ງ ຕິດຕັ້ງແລະຂະບວນການອື່ນໆ
 14. ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາແມ່ນ 1 ປີ ແລະສາມາດຕໍ່ໄດ້ຫາກໃກ້ສີ້ນສຸດສັນຍາ

 

 

ເປີດແຟຣນຊາຍ ຂົນສົ່ງຂອງ INSEE HUB ຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຸນເທົ່າໃດ ?

 • ລາຄາທີ່ຈ່າຍຄ່າແພັກເກັດນີ້ຈະລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂັ້ນຕົ້ນຄື: ຄ່າອອກແບບຕົບແຕ່ງ,ຄ່າຊອບແວ,ຄ່າຝຶກອົບຮົມເບີ່ງຕົ້ນ,ຄ່າທຳນຽມແລກເຂົ້າ,ຄ່າບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ,ຄ່າອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ສາຂາຕ້ອງໃຊ້
 • ລົງທຸນພຽງງຄ່າແຟຣນຊາຍ, ຄ່າສະຖານທີ່ ແລະ ຄ່າພະນັກງານ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຫຼືອທາງບໍລິສັດຈັດການໃຫ້ຫມົດ
 • ອຸປະກອນພາຍໃນຮ້ານແມ່ນທາງບໍລະສັດຈັດຫາໃຫ້ເບື້ອງຕົ້ນຫາກ ຫມົດຫລືເສຍຫາຍທາງຮ້ານສາມາດສັ່ງຊື້ຈາກບໍລິສັດໄດ້
 • ໃນຂັ້ນແລກຂອງການປະເມີນຈະມີພະນັກງານລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ປະມານ 1-2 ຄົນ ໃນນີ້ຈະລວມ ຄ່າທີ່ພັກ,ຄ່າເດີນທາງ,ຄ່າອາຫານ ອາດໃຊ້ເວລາປະມານ1-2ວັນໃນນະຄອນຫຼວງແລະ 3-5ວັນ ໃນເຂດຕ່າງແຂວງຫາກສາຂາໃດບໍ່ຜ່ານການປະເມີນແລະບໍ່ໄດ້ຊື້ແຟຣນຊາຍລູກຄ້າຈະໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສ່ວນນີ້
 • ຄ່າລີໂນເຫວດ ສະຖານທີ່ Renovate ທຸກໆ3ປີ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມຄວາມເໝາະສົມ

 

ສຳຫຼັບເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍສາຂາທົ່ວປະເທດຫລັງຈາກທີ່ເລີ່ມເປີດຂາຍແຟຣນຊາຍ ຈະເປີດ INSEE HUB 300 ສາຂາ ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 200 ສາຂາກ່ອນໃນປີ 2021 ແລະອາດຈະເພີ່ມເປັນ 500-800 ສາຂາໃນອະນາຄົດ

 ເຊິ່ງເປີເຊັນລາຍໄດ້ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການລູກຄ້າໃນແຕ່ລະເດືອນຂອງສາຂາ